தமிழ்ப் பூங்கா > கவிதைகள்

நீங்களும் ....

(1/1)

Global Angel:
நீங்களும் முயற்சிக்கலாம்


உங்கள் கற்பனைகள் .....
உங்கள் எண்ணங்கள் ....
உங்கள் வார்த்தைகள் ...
உங்கள் உணர்வுகளை
கவிதைகளாக்கி ...
உங்கள் இனிய உறவுகளுக்காய்
பகிர்ந்துகொள்ள_  உங்கள்
நண்பர்கள் இணையத்தளம் காத்திருக்கின்றது ...

Navigation

[0] Message Index

Go to full version